Herroepingsbeleid

Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen, maar alvorens de goederen terug te sturen vragen wij eerst telefonisch of schriftelijk contact met ons op te nemen.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een andere derde partij dan de door u aangewezen vervoerder de laatste goederen heeft overgenomen of in ontvangst heeft genomen.

Wanneer u beslist heeft om de goederen terug te sturen, vragen wij u uitdrukkelijk om eerst contact met ons (service@design-bestseller.nl, telefoon: +31 432 100 400) op te nemen. Wij informeren u dan onmiddellijk hoe en naar welk adres u de goederen dient terug te sturen. Nadat u van ons antwoord heeft ontvangen, heeft u 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen. Voor het uitoefenen van het herroepingsrecht kunt u ons telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen van uw besluit het contract te herroepen. Dit kan ook door gebruik te maken van het bijgevoegde modelherroepingsformulier, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen. In het geval van herroeping verzoeken wij u vriendelijk om het ongebruikte product in de originele verpakking en in een voor verzending geschikte verpakking binnen uiterlijk 14 dagen na het herroepen van het product aan ons terug te sturen. Indien het geretourneerde product gebruikssporen vertoont, behoudt Mathes Design GmbH zich het recht om hiervoor een waardevermindering van het product in rekening te brengen.

Gevolgen van herroeping

Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan ontvangt u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering heeft gekozen dan die welke door ons wordt aangeboden); zonder vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. De terugbetaling is kostenloos voor de consument. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt aangeleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte gesteld heeft van de annulering van het contract terugsturen of terugbrengen naar ons of naar ons magazijn Mathes Design GmbH / C. Brettschneider GmbH. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen, die normaal gesproken per post kunnen worden geretourneerd. U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen die vanwege hun aard niet normaal per post kunnen worden geretourneerd. Voor goederen die door hun aard niet normaal per post kunnen worden geretourneerd, bedragen deze kosten 69 EUR. U bent aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de aard, de eigenschappen en de werking ervan.

In het geval van een gehele of gedeeltelijke retournering van de bestelling draagt u als zakelijke klant de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de retourzending én alle daaraan verbonden retourneerkosten.

Model herroepingsformulier

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan , , , Duitsland;

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende

goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is